معیارهای رویه جدید برای درخواست ویزای طلائی ازراه دورکشور یونان امکان پذیرخواهد شد و همچنین ظرفیت های درخواست درQ3 نشان داده شده است اما هیچ تاثیری در زمان ذخیره Q2 انجام نمی شود وآمارهای نادقیق درمورد ویزای طلائی یونان به خاطر شیوع بیماری کووید 19 درQ2 نشان داده شده است اما قول پیشنهاد تغییرسیاست بازگشت به روند رو به رشد درQ3 پیش بینی شده است درIMI پیگیری آمارهای ویزای طلائی یونان بطورمنظم ازسال 2017 درحال انجام است براساس یادداشت انجام شده ارقام سالیانه برای متقاضی اصلی وجمع کل وابسته به علاوه شماره هر کشور از سرمایه گذاران هرسال این موضوع تغییرات متداول برگشت پذیراست وهمچنین براساس آخرین  اطلاعات منتشرشده درآخرماه می شمار کامل متقاضیان اصلی به ثبت رسیده برای سال 2019 که به استناد رسمی رسیده بود درحدود 6,304 نفرمی باشد این روند رو به بالائی درحدود 7,449 به ثبت رسیده است وهمچنین تنظیمات مشابه ای که برای تمام سال های ماقبل آن اتفاق افتاده است و گزارش ارقام به عنوان منابع رسمی منتشرشده است .

اخبار جدید اروپا