حوادث گروهی تورهای مسافرتی

 

این بیمه نامه در راستای تامین امنیت و آرامش مسافرانی که در داخل کشور با هر وسیله

به سفرهای تفریحی، آموزشی، ماموریت، اردوهای ورزشی و ... می روند طراحی شده است.

حق بیمه این بیمه نامه براساس مدت سفر و سرمایه مورد نظر بیمه گزار تعیین می گردد.

1 - بیمه گزار می تواند شخصیت حقوقی و حقیقی داشته باشد؛

2 - حداقل تعداد بیمه شدگان 10 نفر می باشد؛

3 - سرمایه بیمه 10.000.000 ریال تا 300.000.000 ریال برای هر بیمه شده می باشد؛

4 - هزینه های پزشکی 10 % سرمایه بیمه برای هر بیمه شده می باشد؛

5 - امکان انتخاب سن بیمه شدگان از بدو تولد تا 80 سالگی؛

6 - مناسب برای بیمه نمودن تورهای داخلی و خارجی و اردوهای تحصیلی است.

7 - پوششهای اضافی قابل لحاظ شدن است.

8 - جبران غرامت هرگونه حوادث ناشی از جنگ داخلی و خارجی، اقدامات بمب گذاری و تروریستی، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی، شورش، انقلاب و آشوب از مشمول تعهدات بیمه گر خارج است