واکسیناسیون ویروس کرونا اکنون به افراد 30-34 ساله در یونان گسترش یافته است

افراد30 تا 34 ساله از هم اکنون در کشور یونان واکسینه میشوند.

کلیه واکسنهای تولید شده توسط شرکتهای مدرنا استرازانکا جانسون جانسون قایزر برای کلیه گروه های سنی بالای 30 در دسترس میباشد .

این چهار مورد همچنین برای افرادی که دارای شرایط زمینه ای هستند ، کسانی که در گروه های پرخطر هستند ، کارمندان خدمات بهداشتی و همه معلمان  در دسترس میباشند . و مدیران آموزش عمومی

برای کودکان نیم دز از واکسن جانسون جنسون زده میشود .

https://nasrjavid.com/images/news/post/4.jpg